2020-06-21

نوار عصب عضله يا الكتروميوگرافى

نوار عصب عضله یا الكترومیوگرافى EMG روش بررسى سلامت رشته های اعصاب محیطى و عضلات مى باشد. رشته هاى اعصاب در سراسر بدن پخش هستند و […]